د خوبونو تعبیر د ابن سیرین خط سترګې

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.