د خوبونو تعبير د ابن سيرين د واو خط

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.