د خوبونو تعبير د ابن سيرين خط ح

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.