د ابن سیرین خط ضی لخوا د خوبونو تعبیر

بخښنه غواړم، دا کټګورۍ اوس مهال مقالې نلري.